Kalendar

Ministarstva

ZAKON
O  POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA
I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

I.   OSNOVNE ODREDBE


Član 1.

            Ovim Zakonom uređuju se: prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava dobitnika  ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog    priznanja i odlikovanja pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i Ministarstva unutrašnjih poslova za vojne zasluge u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu od 18.09.1991. godine do 23.12.1995. godine.


Član 2.

             Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, u smislu ovog Zakona, smatra se državljanin Bosne i Hercegovine, koji je u periodu iz člana 1. ovog Zakona, više puta iskazao ličnu hrabrost, požrtvovanost i lični doprinos u borbi za odbranu i oslobođenje Bosne i Hercegovine, odnosno koji se naročito istakao u oružanom suprotstavljanju agresoru, ili koji je doprinio proširenju slobodnih dijelova Bosne i Hercegovine, pa mu je u skladu sa propisima dodijeljeno ratno priznanje ili odlikovanje:  


Značka «Zlatni ljiljan»                                                         Red hrvatskog trolista
Orden slobode                                                                     Red bana Jelačića      
Orden heroja oslobodilačkog rata                                   Red Nikole Šubića Zrinjskog
Orden oslobođenja                                                             Red kneza Domagoja s ogrlicom
Orden zlatnog grba sa mačevima                                    Red hrvatskog pletera 
Orden zlatnog ljiljana sa  zlatnim vijencem
Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem
Medalja za hrabrost
Medalja pobjede
Medalja otpora
Medalja za vojne zasluge
Policijska medalja za hrabrost
Zlatna policijska značka-zvijezda
Srebrena policijska zvijezda
Srebreni štit


Član porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja je član uže porodice lica iz stava 1. ovog člana, bez obzira na to kada je nastupila smrt dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja (u daljnjem tekstu: član porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja).
Užu porodicu, u smislu stava 2. ovog člana, sačinjavaju: bračni drug, djeca rođena u braku i van braka, usvojenici i pastorčad, kao i roditelji neženjenog poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja koji iza sebe nije ostavio porod.

 

II.  PRAVA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA ILI ODLIKOVANJA


Član 3.

            Lica iz člana 2. ovog Zakona imaju pravo na sva prava regulirana Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/04) i drugim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i pravo na:

njegu i pomoć drugog lica pod uvjetima propisanim u Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica;

obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;

naknadu troškova ukopa-sahrane i podizanje nišana, odnosno nadgrobnih spomenika;

zdravstvenu zaštitu, liječenje u inozemstvu, banjsko liječenje u obimu koji je propisan za vojne invalide;

prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima;

prioritet pri korištenju programa nadležnih službi za zapošljavanje pod jednakim uvjetima;

novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti;

prioritet upisa u obrazovne ustanove pod jednakim uvjetima, besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje;

prioritet pri dodjeli stipendija i smeštaj u đačke i studentske domove za redovne učenike i studente pod jednakim uvjetima;

prioritet pri rješavanju stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;

prioritet pri zakupu ili otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;

oslobađanje od plaćanja naknade za pogodnosti i naknade za uređenje građevinskog zemljišta i obaveze naknade za dodijeljeno gradsko-građevinsko zemljište;

povlastice u gradskom prijevozu u skladu sa važećim propisima;

mjesečni novčani dodatak;

povoljnije uvjete penzionisanja.

            Prioritet pod jednakim uvjetima iz stava 1. tač. 5., 6., 8., 9., 10. i 11. ovog člana smatra se prednost pod jednakim uvjetima u okviru boračke kategorije kojoj pripada lice iz člana 2. ovog Zakona (demobilizirani borci, ratni vojni invalidi, članovi porodice poginulog, umrlog  ili nestalog borca).

 

Član 4.

            Prava iz člana 3. tač. od 1. do 13. ovog Zakona propisat će kantoni prema posljednjem mjestu prebivališta korisnika prava prema ovom Zakonu u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

III.  MJESEČNI NOVČANI DODATAK

 

Član 5.

            Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja iz člana 2. st. 1. ovog Zakona ima pravo na: mjesečni novčani dodatak uz penziju, mjesečni novčani dodatak uz plaću i mjesečni novčani dodatak uz novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, odnosno mjesečni novčani dodatak za vrijeme nezaposlenosti (u daljnjem tekstu: mjesečni novčani dodatak).
Osnovica za utvrđivanje mjesečnog novčanog dodatka, prema ovom Zakonu, jeste prosječna mjesečna netoplaća isplaćena u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima nadležnog Federalnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: osnovica).
Mjesečni novčani dodatak iz stava 1. ovog člana iznosi 50% od osnovice, za ratna priznanja ili odlikovanja: 
Značka «Zlatni ljiljan»                                                             Red hrvatskoga trolista
Orden slobode                                                                        Red bana Jelačića
Orden heroja oslobodilačkoga rata                                        Red Nikole Šubića Zrinjskog
Orden oslobođenja                                                                 Red kneza Domagoja s ogrlicom
Orden zlatnog grba sa mačevima                
Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem
Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem
Medalja za hrabrost
Medalja pobjeda
Medalja otpora
Medalja za vojne zasluge
Policijska medalja za hrabrost
Zlatna policijska značka-zvijezda      


Mjesečni novčani dodatak iz stava 1. ovog člana za ratna priznanja ili odlikovanja Srebrena policijska zvijezda i Srebreni štit - iznosi 25% od osnovice.

Mjesečni novčani dodatak iz stava 1. ovog člana za ratno priznanje Red hrvatskog pletera - iznosi 10% od osnovice.
Nosioci ratnog priznanja ili odlikovanja koji to priznanje ili odlikovanje nisu dobili u skladu sa odredbama člana 1. i člana 2. stav 1. ovog Zakona, ne mogu koristiti prava prema ovom Zakonu.


Član 6.

            Članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja iz člana 2. stav 2. i 3. ovog Zakona, kao i članovi porodice korisnika prava iz člana 5. ovog Zakona, nakon njegove smrti imaju pravo, odnosno naslijeđuju pravo na mjesečni novčani dodatak iz člana 5. ovog Zakona. 
Bračni drug poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja ima pravo na mjesečni novčani dodatak, bez obzira na godine starosti i prihode.
Djeca rođena u braku ili van braka, usvojenici i pastorčad poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja imaju pravo na mjesečni novčani dodatak ukoliko ispunjavaju uvjete iz člana 20. stav 1. tačka 2. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.
Roditeljima neženjenog poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili  odlikovanja koji iza sebe nije ostavio porod, pripada pravo na mjesečni novčani dodatak u iznosu propisanom za lica iz člana 5. ovog Zakona.
Ukoliko dva ili više članova uže porodice ispunjavaju uvjete za korištenje prava na mjesečni novčani dodatak, utvrđuje se jedan mjesečni novčani dodatak iz člana 5. ovog Zakona i dijeli se na pripadajuće jednake dijelove, odnosno priznaje se u jednakim srazmjernim pripadajućim iznosima.

 

Član 7.

            Pravo na mjesečni novčani dodatak, prema ovom Zakonu, može se koristiti samo na osnovu jednog ratnog  priznanja ili odlikovanja, po izboru korisnika prava.

IV.   POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK


Član 8.

            Postupak za ostvarivanje prava na mjesečni novčani dodatak, prema ovom Zakonu, pokreće se po zahtjevu stranke koji se podnosi općinskoj službi nadležnoj za boračko-invalidsku zaštitu (u daljnjem tekstu: općinska služba).
Izuzetno, lica iz člana 2. ovog Zakona sa prebivalištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine zahtjev podnose odjelu Vlade Brčko Distrikta nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu, lica sa prebivalištem u Republici Srpskoj koja su korisnici prava na invalidninu na osnovu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica zahtjev podnose kantonalnom organu nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu, a lica sa prebivalištem u Republici Srpskoj koja nisu korisnici prava na invalidninu na osnovu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica zahtjev podnose Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).

Član 9.

              Činjenica da je lice nosilac ratnog priznanja ili odlikovanja iz člana 2. stav 1. ovog Zakona utvrđuje se na osnovu uvjerenja koja izdaju organi uprave koji o tim činjenicama vode službene evidencije i to:

nadležna služba Predsjedništva Bosne i Hercegovine za  ratna odlikovanja;

Federalno ministarstvo odbrane za dobitnike ratnih priznanja pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane;

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova za dobitnike ratnih priznanja Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

Član 10.

 

Općinska služba, nadležni odjel Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantonalni organ uprave nadležan za boračko-invalidsku zaštitu dužni su u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva pribaviti potrebnu dokumentaciju i, uz obrazložen prijedlog, dostaviti na rješavanje Federalnom ministarstvu.
O pravu na mjesečni novčani dodatak rješava se na osnovu zahtjeva, dokumentacije i obrazloženog prijedloga.
Federalno ministarstvo odlukom utvrđuje pravo na mjesečni novčani dodatak podnosioca zahtjeva, visinu osnovice i procenat iz člana 5. ovog Zakona na osnovu čega se donosi rješenje o novčanom iznosu mjesečnog novčanog dodatka.

 Član 11.

 

Na osnovu odluke Federalnog ministarstva, licima iz člana 2. ovog Zakona rješenje o visini iznosa mjesečnog novčanog dodatka, u skladu sa čl. 5. i 6. ovog Zakona, donosi i isplatu vrši Federalno ministarstvo za lica koja imaju prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine i za lica sa prebivalištem u Republici Srpskoj, ukoliko nisu korisnici invalidnine na osnovu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.
Mjesečni novčani dodatak iz čl. 5. i 6. ovog Zakona ne utiče na korištenje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, koju nezaposleno lice prima prema Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih lica, kao ni na ostala prava koja lica iz člana 2. ovog Zakona ostvaruju po drugim propisima.


Član 12.

            U postupku za rješavanje o pravima po ovom Zakonu primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
Odluka iz člana 10. stav 3. ovog Zakona i rješenje iz člana 11. ovog Zakona su konačni u upravnom postupku i protiv njih se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

V.  POVOLJNIJI UVJETI PENZIONISANJA

Član 13.

            Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja iz člana 2. stav 1. ovog Zakona stiče pravo na punu starosnu penziju sa navršenih 35 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života, odnosno pravo na starosnu penziju kada navrši 55 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju («Službene novine Fedracije BiH» br. 29/98, 49/00 i 32/01).

VI.   OSIGURANJE SREDSTAVA I ISPLATA

Član 14.

            Sredstva za ostvarivanje i korištenje prava na mjesečni novčani dodatak prema ovom Zakonu osiguravaju se iz budžeta Federacije.

 

Član 15.

            Kantonalni organi nadležni za boračko-invalidsku zaštitu, općinske službe i nadležni odjel Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine vode evidencije sa svim potrebnim podacima o korisnicima prava prema ovom Zakonu i promjenama koje su od uticaja na pravo, visinu i prestanak prava i o tome dostavljaju izvještaje i podatke Federalnom ministarstvu, koje vodi centralnu evidenciju o korisnicima prava prema ovom Zakonu.
Način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana, rok za dostavu i obrasce izvještaja propisuje federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljnjem tekstu: federalni ministar).

 

 

VII.  KORIŠTENJE I PRESTANAK PRAVA

Član 16.

Prava prema ovom Zakonu pripadaju od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva i mogu se koristiti dok postoje uvjeti za korištenje tih prava propisani ovim Zakonom.


Član 17.

            Prava prema ovom Zakonu ne mogu se ostvariti i prestaju u slučajevima utvrđenim u čl. 36. i 37. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.
Prava iz čl. 5., 6. i 13. ovog Zakona ne mogu koristiti lica koja po istom osnovu primaju penziju ili drugu naknadu od druge države.
Korisnik prava dužan je nadležnoj općinskoj službi, odnosno nadležnom odjelu Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadležnom kantonalnom organu uprave i Federalnom ministarstvu prijaviti svaku promjenu koja utiče na korištenje, obim ili prestanak prava u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Promjena utiče na pravo od prvog dana narednog mjeseca po nastaloj promjeni.
Promjene koje utiču na korištenje, obim ili prestanak prava po službenoj dužnosti prati općinska služba, nadležni odjel Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadležni kantonalni organ uprave i Federalno ministarstvo, svako u okviru svoje nadležnosti.
Lice kome je, prema ovom Zakonu, isplaćeno novčano primanje na koje nije imalo pravo, dužno je vratiti primljeni iznos pod uvjetima iz člana 56. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

VIII. TROŠKOVI POSTUPKA

Član 18.

       Troškove postupka u vezi sa ostvarivanjm prava prema ovom Zakonu snosi organ uprave, upravna ustanova, institucija, javno preduzeće i drugi korisnik javnih prihoda koji vodi postupak.
U postupku za ostvarivanje prava prema ovom Zakonu ne plaća se taksa.
Mjesečni novčani dodatak prema ovom Zakonu smatra se posebnim dodatkom koji nema karakter plaće i na njega se ne plaćaju porezi i doprinosi.

 

IX.  KAZNENE ODREDBE

Član 19.

          Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se institucija, javno preduzeće i drugi korisnik javnih prihoda koji ne donese, odnosno koji ne izvršava rješenje o pravu i visini mjesečnog novčanog dodatka u skladu sa odredbom člana 11. ovog Zakona.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM i odgovorno lice u organu uprave, upravnoj organizaciji, instituciji, javnom preduzeću i drugom korisniku javnih prihoda.

 

X.  NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVOG ZAKONA

Član 20.

            Federalno ministarstvo vrši nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona.
Federalni ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti bliže propise i instrukcije neophodne za primjenu ovog zakona.

 

XI.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

            Federalno ministarstvo odbrane i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona izvršit će provjeru izdatih ratnih priznanja, odnosno uvjerenja o dobitnicima ratnih priznanja obuhvaćenih članom 2. ovog Zakona.
Federalni ministar odbrane i federalni ministar unutarnjih poslova donijet će propise kojima će se bliže urediti uvjeti, postupak i osnov za izdavanja uvjerenja iz člana 9. ovog Zakona.


Član 22.

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine posebnom odlukom uredit će prava nosilaca “Partizanske  spomenice 1941.».
Odluka iz stava 1. ovog člana primjenjivat će se počevši od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

 

Član 23.

 

            Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” a primjenjivat će se od 01.01.2006. godine.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić    

 

PREDSJEDAVAJUĆI

PREDSTAVNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović