Kalendar

Ministarstva

ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA


Član 1.
U Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica («Službene novine Federacije BiH», broj: 70/05 ) u članu 6. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
«Izuzetno, roditeljima ženjenog poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja iza kojeg nije ostalo potomstvo pripada pravo na mjesečni novčani dodatak u iznosu propisanom za lica iz člana 5. ovog Zakona, ukoliko pravo na mjesečni novčani dodatak ne mogu ostvariti lica iz stava 2. ovog člana zbog stupanja u brak ili vanbračnu zajednicu, kao i u slučaju kada je brak prestao prije smrti poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, a iza kojeg nije ostalo potomstvo.»
Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 2.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić    

 

PREDSJEDAVAJUĆI

PREDSTAVNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović